Праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств»

Литературный десант

Добро пожаловать в страну Вообразилия!

В мире животных

В поисках страны Здоровья

Prev Next
Расписка при продаже квартиры, образец - fortstroi.com.ua
Информация о недвижимости - comintour.net
Чем штукатурят газобетон, смотрим на странице http://stroidom-shop.ru

Дата

24.10.2018
Улан-Удэ Asia - Irkutsk

0

deti_rb_blog

Самая свежая информация от районных детских библиотек Республики Бурятия

Читать новости
Лимерик по-сибирски

Межрегиональный конкурс «КРАЕВЕДЕНИЕ В СТИХАХ: ЛИМЕРИК ПО -СИБИРСКИ»

Итоги конкурса
ЭДИРШУУЛ

Центр бурятского языка и культуры для детей и молодежи «ЭДИРШYYЛ»

О проекте
Мастерские и книжный клуб

Проекты "Мастерские в библиотеке" и книжный клуб "3 слова"

О мероприятиях
Ночь искусств

Всероссийская акция «Ночь искусств» 04 ноября 2018 года

О мероприятиях
    Телефоны:  Центр чтения юношества - +7 (3012) 41-87-85;     Центр чтения детей - +7 (3012) 21-42-36;    Директор - +7(3012) 41-87-97;    Бухгалтерия - +7 (3012) 41-88-05;     E-mail  info@baikalib.ru
Вы находитесь здесь:Главная>ГАУК РБ Республиканская детско-юношеская библиотека - Super User

Super User

Super User

Алдарта мэргэн багшанар,

Таанарта ута наһа, удаан жаргал хүсөөд:

Һургаһан сэсэн һурагшадтнай,

Хүмүүжүүлһэн бэрхэ шабинартнай

Нэрытнай нэрлүүлжэ,

Солытнай дуудуулжа,

Нютаг нугаяа үргэжэ,

Орон нютагаа магтуулжа ябаг лэ!

-гэжэ үреэлэй һайханиие табинаб.

Байгаалияа гамнаял!

Нютагаймни hайхан байгаали

Нюдэндэм дулаанаар харагдажа,

Арюухан сэбэр агаарааршни

Амилан ябахадаа баярланаб.

Зунай ааяма халуунда

ЗYhэ шэгээ хубилган,

Элдэб олон сэсэгYYдээр

Элдин таламни бYрхөөгдэнэл.

Намарай хYрэжэ ерэхэдэ,

Набша намаагаа шарлуулжа,

Yнгын гоё шэрэнYYдээр

Yргэлжэ будагдахадаа hайхан даа.

ХYйтэн Yбэлэй сагта

ХYр саhанда хушагдаашье hаа,

Тэрэл hайхан хэбээрээ

Тэниин, дууран амарна.

Хабарай сагай ерэхэдэ

Хамаг юумэн hэргэжэ,

Нютагайм hайхан байгаали

Нойрhоо hэрин амаршална.

Харин юундэ заримашуул

Хайша хэрэгээр ханданаб?

Хамаг бог шоройгоо

Хаян талаяа бузарланаб.

Тойроод байhан модонуудынь

Тайран байхадань гомдомоор лэ.

Оршолон тойроноо гамнадаггYй

Олондо дураа гутамаар лэ!

Онгон

Оршолон зоной ами абарһан

Олоной түлөө хэрэгтэ һууһан

Орон дэлхэйн хүбүүн үри

Орой һүни үргэлөө эхилбэ.

Зүн гартаа хэсээ барижа,

Зүншэ угаа хүндэлжэ бөөлэбэ.

Баруун гартаа бардагаа барижа,

Бууса дээрээ һүн сэржэм үргэбэ.

Долоон жэлдэ намнуулжа ябаһан

Дайсан зондо дарлуулжа унаһан,

Дээдэ түбиин буурал баабайн

Дурдалга амалан гуйжа дуудаба.

Хуһанай хажууда тэнгэриин нохой

Харан зониие гэнтэл зогсобо.

Дээдэ түбиһөө угай гарбалынь

Дүрбэн хүлтэнэй бэеэр эрьебэл.

Боро хараан байгаа сагта

Бүтүү хара ойһоо гараһан,

Бусад амитан шубуудай абяан

Булта зониие мэгдэхээбэ.

Хэсын дуун шангаржа эхилбэ,

Хамаг амитанай бэе шэшэрбэ.

Сохихо бүринь абяан түргэдэбэ.

Сугларһан зон мэдээ алдаба.

Олоной түлөө хэрэгтэ һууһан

Орон дэлхэйн хүбүүн үри

Оргой үмдэжэ саашань бөөлэбэ,

Онго оруулха сагынь дүтэлбэ.

Огторгой байһан түбиһөө

Онгон дэбхэржэ сухалтай оробо.

Хүхэ номин хадаг барижа,

Хэлэмэршэн хүндэлжэ угтаба:

- Хун шубуун гарбалтай,

Хуһан модон сэргэтэй

Хори буряадай хүбүүн үри

Хажуу талаһаатнай дүтэлбэб.

Огторгой байһан түбиһөө

Орон дэлхэйнгээ хүреэдэ

Тулга болгожо хэрэг дээрэ

Танаа гэжэ буулгаабди даа.

- Арад зонойм үри хүүгэд

Алтан дэлхэйн жама ёһоор

Амар мэндэ һууна гүт? - онгон асууба.

Амар мэндэ-э! - гэбэ булта.

Хүн түрэлтэнөөр мэндэшэлжэ,

Хатуу хара сэржэм бариба.

Сэнтэйхэн сагаа гамнажа,

Саашань хэлэмэршэн хэлэбэ:

- Үлгы наһанһаа зобохые мэдээгүй

Үбшэ хабшанда дайруулһан

Үри хүбүүн зобожо ерэбэл.

Үбшэнэй шалтаг хэлэжэ хайрлыт.

Абарал эрижэ ерэһэн хүбүүнэй

Алхашье хэхэ шадалгүй байхадань

Уур хилэнсэг буурал баабай

Урдань туласа ерэжэ хэлэбэ:

- Долоо дахин дэлхэйдээ мүргэжэ,

Дүрбэ дахин бэеэ һэгсэржэ,

Долоон үбгэдэй байгаа түбиһөө

Добшон байжа буугааб даа.

Хамаг зондо бэеэ мэдүүлжэ,

Хожомой зоной урилгаар

Хүрьһэн дэлхэйн хүреэ дээрэ

Хүрьеэн байжа буугааб даа.

Хүбүүн үриин амин хайран һаань,

Хорин байгаа үдэрэй туршада

Хүхэ номин дэгэл үмдүүлжэ,

Харын шанараар угынь барюулагты даа.

Хойто байгаа ехэ угтань

Хүндын тэмдэгээ мэдүүлжэ,

Халтар мори ёһоор һэтэрлэжэ,

Хурдан унаатай угынь болгогты даа.

Харын шанар табиха сагтаа

Хүхэ мүнхэ тэнгэриин үүдэндэ

Хоймор талада бэлшээритэй

Хонин төөлэй табяарайгты даа.

Байгаа эбэр талыень толитой болгогты.

Баруун гартань бардаг зүүлгэгты.

Байһан зүн гартань хэсэ барюулагты.

Байгаа угай дурдалга зүүдэндэнь хэлэхэб даа.

Һонор ябагты, хүн бүхэнэй угай

Һэргэжэ бодохо сагынь гарабал даа.

Һүн сагаан сэржэмээ үргэжэ,

Һайхан дэлхэйдээ мүргэжэ ябагты.

Хооһон хэсэ бариһан удага бөөнэр

Хожомой сагта олошорбол даа.

Хүхэ мүнхэ тэнгэриин хууляар

Хушуута үринэрынь зобохол даа.

Заһал хэжэ хүлисэл гуйгаа һаань,

Замби түбиин бурхашуул дуулахал даа.

Заа гү? Дээдэ нютагаа бусаха

Замай харгы зорихомни даа.

Онгон һүхирэн дэбхэржэ гараба.

Орон дэлхэйн хүбүүн үри үлэбэ.

Оргойгоо гурба утуулжа үлгэбэ

Олоной үгэ шагнан һууба.

Тэнгэриин түрэлтэ баабайн үгэ

Тайлбарилжа арад зондо үгэбэ.

Зүрхэ сэдьхэл хүбүүнэй баясуулан

Замынь заһаха найдал үгэбэ. 

Бальжуров Лубсан

«Нарата hайхан Хара-Шэбэрни»

Ноён-Уула hүлдэтэй,

Намтар түүхэ ехэтэй,

Нугаршагүй арад зонтой

Нангин тоонто нютагни

Нарата hайхан Хара-Шэбэр!

Ноён-Уулын хормойдо

Номын ёhоор түбхинэжэ,

Арад зоноо нэгэдүүлэн

Ажал хэрэгээрээ суурханхайл!

Ажалаа альган дээрээ бадаруулжа,

Хони малаараа аяар холуур суурхажа,

Хани барисаанай ордендо хүртэнхэйл.

Арад зонойм мүнхэрhэн нэрэнь

Алиш үедэ мартагдашагүйл.

Холын харгыда ябахада,

Хойноhоом үдэн байдаг,

Урдаhаам угтан абадаг

Уян налгай түрэл нютагни!

Тала дайдаараа баян ургасатай,

Тала гүбөөгөөрөө адуу малтай

Түрэл тоонто нютагни

Түмэн зоной омогорхол.

Харьялаа түргэн голнуудтай,

Холимог ой модотой,

Хада уула элбэгтэй

Хара-Шэбэр тоонтомни

Хүн болоhон нютагни,

Хүлөө шоройдоhон газарни!

Эрдэм бэлигтэй үри хүүгэд

Эрхим заншалаа сахинхай,

Талаан бэлигтэй залуушуул

Талаар дүүрэн магтаалтай,

Буурашагүй буянтай бэрхэшүүл

Буряад-монгол зондоо хүндэтэй,

Амгалан байдалтай наhатайшуул

Ами наhандаа элинсэгэй үреэлтэй.

Уужам сагаан сэдьхэлтэй,

Урин налгай hайхан зантай

Юрын зонтой нютагни

Юртэмсэдэ гансахан юм.

Хэдыдэшье холын харгы зорибоб -

Хэтын үедэ нютагаал зорин ерэхэб!

Аажам дэлгэр баян талаар

Адуу малнай бэлшэн ябаг лэ!

Yргэн тэнуюн тала дайдаар

Yндэр ургаса hэргээг лэ!

Хара-Шэбэр нютагай суурхатар

Хатар наадамнай нарьяг лэ!

                                  2013 оной мартын 13.

БYлэ.

Ахаяа дуудаhаар, бархирhаар

YхибYYн оробо…

Абаяа дуулаhаар, хашхарhаар

YхибYYн зогсобо…

Эжыдээ уурлаhаар, аали дYмYYхэнээр

YхибYYн нойрсобо…

Ши

Нарыем халхалаад,

hарыем хараагаад,

альгыем адхаад

hууха

hанаатайлши?

Нэрыем хашхараад,

Дэрыем буляагаад,

Дурыем гутаагаад

ябаха

hэшхэлтэйлши?

НYГЭЛ БУЯНhАА ХОЛО БЭШЭШЬЕ hААНЬ

НЭГЭЛ БОДОЛhОО ХОДО АЙЖА ЯБАХАШ.

ЖАРГАЛ УЙДХАРhАА ОЙРО ДYТЭШЬЕ hААНЬ

ХУДАЛ БАЙДАЛhАА ЗУГАДАЖА АРИЛХАШ.

hYНЭЙ АМТАНhАА ШЭМЭТЭЙ ЭДЕЭН YГЫ

ЭХЫН УЙМАЙhАА ГАРАХАДАА МЭДЭХЭШ.

ХYНЭЙ НАhАНhАА СЭНТЭЙ ЮУМЭН YГЫ

ЭРЫН ЗОРИГ ХАРАХАДАА МЭДЭРХЭШ.

ХYбYYдээ хэбтYYлээд,

газаа гарабаб…

hэбшээндэ эльбYYлээд,

hараа харабаб.

hYниин hYнэhэн дайдыем эзэлнэ…

хYбYYдээ hэрюулээд,

газаа гаранаб…

hалхинда эрьюулээд,

нараа харанаб-

холын мYшэхэн

hарыем бэдэрнэ…

МYнгэн hараа хосорhон шарайгаар

МYльhэн доро нойрсоhон уhаяа

hанан, hанан YYр сайлгаба.

Yндэр уула Yншэрhэн хэбэртэй

Yдхэн уурал бааюулhан нуураа

Харан, харан гунигаар халиба…

Нягта hагшуураар hэшхэлыем шYYжэ,

Шабар домбодо хэжэ табяад,

Нэгэтэ хараад шарайем hанаарай.

Нарин тармуураар сэдьхэлыем тYYжэ,

Намар   шоройдо хэжэ таряад,

Нэгэтэ hанаад намайе хараарай.

Буряад орон

Үндэр хадануудаар хүреэлэгдэһэн,

Үргэн мүрэнүүдээр угалзатаһан,

Талые бүрхөөһэн малнуудтай

Тэнюун баян Буряад оромни.

Буряад ороноо шэртэн харанам:

Байгал далай, Бархан уула,

Саһандуулгата Саяан уула-

Сэлгеэн уужам Сэлэнгын тала,

Хонгор hайхан Хориин аймаг,

Хуудам талата Хэжэнгэ нютагни.

 

Түрэл нютагни

Мүнгэн хашарhаа туужа,

Мэлмэрэн урдана Хэжэнгэм.

Хуудам сагаан талада

Хүгжэмөө татана жэргэмэл.

Сэнгүү талым сээжэдэ

Сэсэгүүд hалбарна угалзатан.

Хүбщэ тайга, хадаарнай

Хүдэр амитад харайна.

Байгаалиин шэдитэ булаг

Бурьялан, харьялан урдана.

Арад зомнай жаргалтай

Амгалан тэнюун ажаhууна.

 

Эжы

Энээхэн сагаан дэлхэй дээрэ

Энэрхы дулаан шарайтай,

Уужам сэдьхэлтэй эжын

Үри боложо тодороолби.

Урихан харасатай эжынгээ

Уян зөөлэн гар дээрэ

Үлгын дууе шагнан,

Үендөө түргэн хүрөөлби.

Хүлдэ ороходом хүтэлөөд,

Ходол намайгаа дүнгөөл.

Хэлэндэ орохо сагтам

Хүхин намайгаа энхэрээл.

Эрдэм бэлигтэ һурахаа

Эхин түрүүн һургуулида

Эрмэлзэн ябаха сагтам

Эжым хүтэлэн абаашаал.

Олон жэлэй туршада

Омог дорюун урагшаа,

Эльгэ дүүрэн омогтой

Эжыдээ энхэрэн ябаналби.

Энээхэн сагаан дэлхэй дээрэ

Энэрхы дулаан шарайтай,

Уужам сэдьхэлтэй эжымни

Урма баяртай ябаг лэ

 

Хабарай үдэр

Хабатай дулаахан хабарай

Хүхюун сэлмэг үдэр

Басаган дүүхэй дуулаһаар

Баяртай алхалан гэшхэлнэ.

Шадамар бэрхээр дуугаа

Шэнгэхэн хоолойгоор татана.

Ногоорон байгаа талаяа,

Намжаа нютагаа магтана.

Буряад талаяа hайхашаан,

Баяртай нюдqqр харана.

Арюун сэдьхэлэй хYгжэм                                                        

Аятай зохидоор зэдэлнэ.

 

Улаалзай 

Улаан залаатай сэсэгхэн

Урин сагай шэмэг.

Доошоо найган дохинхой

Добо газарай сэсэгхэн.

Арюун hэбшээндэ гунханхай

Аажам дайдын һүлдэ.

Буряад зонойм сэдьхэлдэ

Баяр асаран надхана.

 

hургуули дүүргэгшэдтэ

Нарата һайхан хабарай үдэр

Намжаа дулаахан майн үглөө

Һүүлшын хонхын абяан жэнгиржэ,

һургуули дүүргэгшэд хахасан ябаха.

Экзамендаа үндэр амжалта туйлажа,

Эрхим хүндэтэй хүнүүд боложо,

Элдэб мэргэжэлтэй эрхимүүд болон

Эхэ орондоо туһатай ябагты.

.

Энхэ мүнхэхэн эжымни

Амаралтадаа минии ошоходо

Анхаржа намайгаа хүндэлдэг

Эльгэ зүрхэндэм хайратай

Энхэ мүнхэхэн эжымни.

hургуулидаа бусан ерэхэдэм

hуралсалай эрхимые хүсэн,

Налгай сэдьхэлээ хүдэлгэдэг

Намдаа хайратай эжымни.

Бидэнээ омогорхон хаража,

Баяраар дүүрэн жаргалтай,

Урматай ходо ябаг лэ

Урихан шарайтай эжымни.

Самый дорогой мужчина

Единственный мужчина.
Улыбнись. Пожалуйста, улыбнись.
Грусть, я приказываю: растворись.
Ты помнишь, как мы смеялись с тобой?
Даже не задумываясь над чем, порой.

Папа, я очень-очень хочу,
Чтобы ты улыбался.
Пап, а еще я сильно хочу,
Чтобы ты засмеялся.

Просто так, для меня.
Улыбнись.
Просто так, для себя.
Притворись?

Смотри, у меня есть для тебя леденцы!
Они цветные, выбирай! Нет разницы.
Красные, желтые, зеленые, синие.
Но... Сердце твое покрывает слой инея.

Вот так всегда: все понимаешь в конце.
Только вспомнишь о своем отце -
Становится поздно. Либо ты далеко,
Либо ему приходится не легко.

В жизни для тебя только один мужчина -
Твой любимый отец.
Так, пока не настала чья-нибудь кончина,

Напомни ему, какой же он у тебя молодец.

***

Здравствуй, здравствуй, это снова я.
Странно, что ты помнишь моё имя.
Я уснул, потерянный, в корнях
Древа одинокого в пустыне.
Разбуди, пожалуйста, меня,
Если моё сердце разобьётся.
А пока я, им в песках звеня,
Сплю и жду, когда же дождь прольётся.

Ночь мира

Землю покрыли снега белоснежные,
Падает нежная тень.
Спят подо льдом океаны безбрежные,
Снится последний им день.

Тусклые звёзды с луною серебряной
Скрыло воронье крыло,
Ну а под ним, тяжело и размеренно,
Следует древнее зло.

Кто-то идёт по просторам заснеженным,
Тянется тёмная длань...
Но не к живым и не к душам поверженным:
Светом сбирает он дань.

За словом

Лезвием глаз распарывать ткань реальности.
Мысль растекается, вновь заполняя пустоты.
Хочется броситься в пропасть, лететь, расти,
Выше и выше, рифмуя на lingua ignota.

Кристаллизация чистого духа и разума.
Тело – что бренная плоть? Выковать доспехи!
Всё человеческое противопоказано
Тем, кто решил отказаться от сна и смеха.

Он нас нашёл – неистовый новый гений,
Свет незабвенный, энергия, взрыв сверхновой.
Я покидаю вас, милые, без промедления.
Я отправляюсь в небытие…за словом.

Будь что будет

А знаешь... Будь что будет,
Пусть всё идёт, как должно.
Истину не забуду,
То, что забуду – ложно.

Чёрное станет белым,
Выпущу птиц из клетки,
Выбор да будет верным,
Выстрел да будет метким.

Быть мне по силе первым,
Стать для тебя стеною.
Красным узором древним
Кожу свою покрою.

Скатертью мне дорога,
Лезвием мне несчастье.
Только позволь потрогать
Пульс на твоём запястье.

Дай мне твоей стать кровью,
Дай мне пробиться в сердце.
Ветер с моею болью
В поле завоет в терцию.

Можешь порвать все нити,
Красную – перерезать.
Шрамы мои, звените,
Крик из бемолей в диезы.

Хочешь – оставь навечно,
Хочешь – отправь по течению,
Только сожги увечного,
Не предавай гниению.

Знаешь, люби кого хочешь.
Но пока сердце бьётся,
Ты меня не похоронишь,
А я продолжу бороться.

Не отступлюсь, не струшу,
Холод твой не остудит.
Саксы вонзая в душу,
Вырежу: "Будь что будет".

Иным дышу

Мне кажется, что я иным дышу.
Не златом, не вещами, не вином,
Как многие. Я только лишь прошу
Дорогу с вдохновением и сном,
И свежим ветром, чей певучий глас
Повсюду будет направлять меня.
Прошу о новой паре странных фраз,
О струнах из металла и огня,
О дальних странах, чтоб до них дойти,
Об океанах, чтоб их переплыть –
Моя душа уж наперёд летит,
Она уже была там, может быть...
Прошу свободы – больше ничего.
Свободы думать, действовать, творить,
Взлетать, идти вперёд... Всё для того,
Чтоб можно было по веленью сердца жить.
Чрез эту призму глядя на людей,
Я для себя их жизни не прошу –
Живя как все, я становлюсь слабей.
Мне не понять их, я иным дышу...

Ночной разговор

Не спишь? Нет, не спится уже давно. По снам, пожалуй, соскучился.
Но просто закрыть глаза и заснуть теперь уже не получится.
И сами собою текут слова, и чувства как рана открытая,
Их хочется как-то остановить, но и запретить невозможно им.
Четыре утра уже на часах, но спать всё же как-то не хочется.
Мешки под моими глазами теперь чужое хранят одиночество.
Ночные беседы – что может быть честнее, больнее, загадочней?
А синие пятна под линией век - доверья эффект остаточный.

***

Вместо дождей – седеющий дым над землёй.
Небо затянуто рваными ранами туч.
Этими ранами ты и меня покрой.
Боже, за что я несчастлив, но так живуч?

Мне открывались Врата той, Другой стороны,
Так почему же меня ты не отпустил?
Годы идут, дни-мгновения, ночи длинны,
Вместо дождей навсегда седой дым застыл.

***

Кислотно-оранжевым светит фонарь за окном,
Рассеивая тьму ночную совсем чуть-чуть.
Так тихо, что кажется, будто за каждым сном
Сегодня охотятся, и я боюсь уснуть.
В домах, что видны из окна, слишком мало огней.
Быть может, там кто-то сидит в темноте, как я.
Вот сделать бы так, чтоб было ему светлей:
В таких, как мы, мало тех, в ком хватает огня.
Да здравствуют мрак, тишина и остывший чай,
И звёзды, которых не видно, и все миры.
Сядь рядом, смотри сквозь молчание и мечтай,
Тони в своих мыслях и ночи.
Вот чай,
бери.

Всем измученным сердцем своим
Мне было счастье дышать когда-то.
Когда своды небесные в упоенье своем
Дарили нам радостный гул
А вместе с дождем, что ветер несет,
Кричать было мало
И рваное небо падало вдруг в непроглядную даль
Но вновь, как повелитель мира,
Рукою касаюсь тех туч.
Мне буря дыханье свое подарила.
И я дышу здесь всем сердцем и всей душой.

Жене

Задумчивыми ясными глазами,

Сестренка смотрит на меня.

Поэта и художника глазами,

Рисует на листе меня.

Кисть держит правильно и верно,

Чуть-чуть так голову склоня –

Серьезно, увлеченно и красиво.

И вот в портрете вижу я себя.

2008.

Сон

Мне снилась осень золотая,

Как осыпаются листвой

Леса и роща та пустая,

Сады и парки на мостовой.

Мне снился дом родной, любимый,

Я снова дома, я с родными.

Мои сестра и мама дорогие,

Единственные близкие родные.

Мне снилась снежная зима…

Зимою этой я была одна,

Мне было одиноко,

В душе ужасно страшно.

Я тихо пробудилась,

Ни осени, ни дома, ни зимы.

Мне казалось, что я заблудилась

В порывах своей же мечты.

11.03. 2009.

Живым бывает страшно.

При виде смерти не напрасно,

Ведь смерть таит в себе загадки,

Где дьявол, Бог все время в схватке.

А может мы играем в прятки,

А вкусы смерти нам так сладки?

Но сладок больше вкус той страсти,

Что человек поведает однажды кстати.

Март 2009

Закон

Есть в нашей жизни времена,

От них не денешься никуда,

Пока не наступит тишина,

Закон такой навек и навсегда.

Страдаем, любим, умираем,

В своих страстях мы утопаем,

Ломаем своими же руками,

И так продолжается веками.

Мы так наивны и глупы,

Но по природе мы чисты,

Во многом в жизни уж слепы,

А ведь наши цели так просты.

24.01.2010.

Вещий сон

Тот цветок пустыни,

Что меня так грел,

Будто бы росток полыни

Быстро, незаметно тлел…

Я в руках держала,

Не хотела больше жить

И остаться умоляла,

Чтоб по жизни вместе плыть.

Но судьба его такая –

Исчезал  и тлел в руке

И мечта моя пропала –

Душу отдала  тоске…

Долго вспоминала

Тот цветок во сне.

И увидев, я его узнала –

Он сгорел при мне.

2012

Бред

Я каждый вздох неба ловлю,

Все Бога о чем-то молю.

Ты знаешь все лица мои

И все карты судьбы.

Мое сердце плачет льдом,

Оно не согревается пылким огнем.

Мои стихи, слова пусты,

Словно нет во мне души.

Так, где же  жизнь, где райский эдем,

Где жаркий ад, где это все и зачем?

А что я прошу? Сама не пойму…

Просто без смысла живу и дышу.

А ведь я стою на обрыве высоких идей,

Нет! Меня преследует какой-то бред.

Прошу я Бога: «Мне счастья немного отлей,

Чтобы в душу пришел спасительный  свет.

20.11. 2012.

Измена

Я перестала быть веселой,

Все больше грустной и смущенной,

Не радует ни солнце, ни погода,

И не нужна мне стала вдруг свобода.

Я перестала быть воодушевленной,

А стала более типичной и шаблонной –

Все мысли и слова ворованы,

Чувствую, что струны души были взломаны (расстроены).

Я перестала быть собою

И не пойму что стало тому виною…

Я повзрослела – это ли причина?

Что же стержень мой сломило?

14.07. 2015.

Про ***

Назвать ее красивой очень сложно,

Счастливой, уж тем более нельзя,

Несчастной, обреченной невозможно,

Для каждого, увы, она своя.

В ней вижу я творения Господня,

Ведь согревает души и сердца…

Но для несчастных это ловушка, западня,

И трудно им уйти от неизбежного венца.

Что до другой окрыляющей  любви?

Она нам помогает в мире выжить –

Такие вот превратности судьбы,

Любовь счастливая и самая несчастная на свете.

2014

 ****

С мира по нитке себя собираю,

Всем чем не надо я мир наполняю.

Чувствую запах взросления миг,

Но он так прост и невелик.

Чем же заслуживает звук тот судьбы?

Ведь сердце не чувствует зова любви:

Мир наполняется бездною мук,

Вот мой мучительный круг.

Жизнь на земле – колючая зыбь:

Облако светлое от меня уносится ввысь,

Красное море одиночества, слез

Гложет и топит на берегу грез.

Жизнь

Что же такое жизнь?

Это чувство любви,

Это музыка ветра,

Это романтика слов

И чувство победы,

Это экстрим

И прогулка с друзьями.

Это я называю жизнью,

Так будь вместе с нами!

Встречайся, влюбляйся, испытывай радость

И помни о том, что ты вместе с нами!

 

Весна

 

Растаял снег, пришла весна,

И слышны всем лесные трели.

Чудесных птиц там голоса,

С деревьев падают капели.

Пришла весна, журчат ручьи,

И нахожусь я будто в сказке.

Вот что-то рядом пробурчит,

И как-то путаюсь в догадках.

Так хорошо, уютно и тепло,

Что хочется объять всех сразу.

Я знаю, мне очень повезло,

Весне безмерно благодарна.

 

 

 

Друзья

Я знаю, что такое счастье,

Друзей хороших много у меня.

Я не одна, всегда я с вами,

Спасибо вам, мои друзья.

Надеюсь, с вами я надолго,

Прошу, терпите вы меня.

Бываю я слегка несносной

И неуклюжей, это ж я.

Обиду я держать не буду,

Прощу я быстро, мы ж друзья.

Надеюсь я на вашу дружбу,

Ну, а теперь тусить пора!

 

 

 

Жизнь-это театр.

Моя жизнь - это театр,

А я в ней главный герой.

И куча масок на всякий случай

Они всегда со мной.

Но если сниму я маски,

То тогда ты поймешь,

Что я просто актриса,

И все это невсерьез.

Эгоистка и врунья,

Разве ж это я?

Так хочется раскрыться,

Но душа моя пуста...

 

 

 

 

 

Новый год

С Новым годом я всех поздравляю

И желаю успехов я вновь,

Пусть счастье, к вам прилетая,

Будоражит вашу кровь.

Пусть приснится вам сон из детства,

Где есть праздник счастья и добра!

И без излишнего кокетства

Двери в сон ты отопри.

Ты впусти в эти двери радость

Новогоднего бытия,

Пусть каждый год этот праздник

Будет праздником волшебства!

Рождение стихов

Когда наступают минуты прозренья,

Мне хочется чувства свои изложить.

Тогда пишу я стихи в упоенье,

И больше нечего мне предложить.

Пишу я о радости, пишу я о горе.

Скажу, что дается это легко. 

В стихах своих я расскажу о море,

Которое манит меня, но оно далеко.

Я передам свои вам чувства,

И напишу о них я стих,

Ведь так рождается искусство,

Его хочу и я постичь.

Страница 82 из 96

Цитаты великих

Новое в блогах

 • Золотой голос Бурятии
  Написал
  Золотой голос Бурятии В рамках дней бурятского языка 18 октября в Центральной межпоселенческой библиотеке прошел тематический час, посвященный 100-летию со дня рождения Балдакова Бадмы Мелентьевича – бурятского певца и композитора, народного артиста России. Была оформлена книжная выставка. На свете не так уж, мало обладателей больших и красивых певческих голосов, дарящих слушателям радость встреч…
  Опубликовано Вторник, 23 Октябрь 2018 12:00
 • В г. Санкт-Петербург прошел открытый литературный конкурс «Пиши свое слово»
  Написал
  В г. Санкт-Петербург прошел открытый литературный конкурс «Пиши свое слово» В г. Санкт-Петербург прошел открытый литературный конкурс «Пиши свое слово», организованный «Домом молодежи «Пулковец» в рамках молодежного литературного проекта «Слово». Работы принимались на свободную тему. Цель конкурса – это поддержка молодых писателей, поэтов, развитие культуры речи, повышения интереса к чтению литературы. Мы приняли участие в этом конкурсе. Центральная межпоселенческая библиотека…
  Опубликовано Вторник, 23 Октябрь 2018 09:05

Видеосюжеты о библиотеке

Часы работы

clock        Зимнее расписание:

 • Понедельник - Четверг с 9 до 18
 • Пятница, Воскресенье - с 10 до 18
 • Суббота - выходной

Летнее расписание:

 • Понедельник - Четверг с 9 до 18
 • Пятница с 10 до 18
 • Суббота, Воскресенье - выходной

ПОСЛЕДНЯЯ СРЕДА МЕСЯЦА — САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ.

Вход на сайт

Корзина

Корзина пуста
Строительная доска объявлений на сайте fortstroi.com.ua
Как заработать на недвижимости, подробнее на сайте comintour.net
Придомовая территория, норматив здесь http://stroidom-shop.ru/pravila/pridomovaya-territoriya.html

Календарь новостей

« Октябрь 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

 


 

 

 


 

 

 

Общая оценка качества услуг библиотеки

Строительная доска объявлений на сайте fortstroi.com.ua
Как заработать на недвижимости, подробнее на сайте comintour.net
Придомовая территория, норматив здесь http://stroidom-shop.ru/pravila/pridomovaya-territoriya.html

 

 

 

Наши реквизиты

rek    Наши реквизиты:

 670013, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 23А
Телефон/факс: Директор: 41-87-97;
Бухгалтерия: 41-88-05
Центр чтения юношества им. Д. Батожабая
тел. 41-87-85
E-mail info@baikalib.ru

Центр чтения детей им. Б. Абидуева
г. Улан-Удэ, пр. Победы, 5
тел. 21-42-36
E-mail deti@baikalib.ru

Подробнее: "Карточка предприятия"

Мы в соцсетях

rdub
V-card для телефона

Яндекс.Метрика

 

rasporka100