Селфи с Дедом Морозом

«Библиотека это - … добавь свой хэштег#»

Итоги работы ТОСов МО СП «Новобрянское» за 2018год. Перспективы развития.

Взаимодействие семьи и библиотеки. Важный фактор формирования читателя – ребенка.

«Я - гражданин России!»

Prev Next
Расписка при продаже квартиры, образец - fortstroi.com.ua
Информация о недвижимости - comintour.net
Чем штукатурят газобетон, смотрим на странице http://stroidom-shop.ru

0

deti_rb_blog

Самая свежая информация от районных детских библиотек Республики Бурятия

Читать новости
Лимерик по-сибирски

Межрегиональный конкурс «КРАЕВЕДЕНИЕ В СТИХАХ: ЛИМЕРИК ПО -СИБИРСКИ»

Итоги конкурса
ЭДИРШУУЛ

Центр бурятского языка и культуры для детей и молодежи «ЭДИРШYYЛ»

О проекте
Мастерские и книжный клуб

Проекты "Мастерские в библиотеке" и книжный клуб "3 слова"

О мероприятиях
    Телефоны:  Центр чтения юношества - +7 (3012) 41-87-85;     Центр чтения детей - +7 (3012) 21-42-36;    Директор - +7(3012) 41-87-97;    Бухгалтерия - +7 (3012) 41-88-05;     E-mail  info@baikalib.ru
Вы находитесь здесь:Главная>Наши проекты>Мастерские и книжный клуб>ГАУК РБ Республиканская детско-юношеская библиотека - Super User

Super User

Super User

12 hара нютагтамнай

Январь  hара-эхинэй hара

Янгинама хүйтэн хаhа

Ямаршье hайхам даа

Ялагар саhанай хаhа.

Февраль хаhада Сагаалган,

Февраль hарада хуралнууд,

Февраль hара эрэшүүлэй hара

Февраль hара хүндын хаhа.

Март hара малтаха гэдэг,

Муушье hара гэжэ болохогуй.

Март hарада эжынэрэй найр.

Март hара баярай хаhа.

Апрель hарада дадам дулаарха.

Апрель hарада ногоон бултайха,

Амгалан дэлхэй нойрhоо hэрихэ,

Апрель hара ургын хаhа.

Май hара найраар баян

Майн нэгэн-ажлшадай үдэр.

Майн юhэн-Илгалтын удэр

Мүнхэ дэлхэйдэ тэмдэглэгдэн байха.

Июниин нэгэн-үхибүүдэй баяр.

Июнь hарада сэсэгүүд дэлгэрхэ.

Июнь hарада сурхарбаан болохо.

Июнь hара халуунай хаhа

Июль hарада ногоон үндэр

Июль hара-жэмэсэй hара.

Июль hарада уhанда тамаралга.

Июль hара аадарай хаhа.

Август hарада үбhэ хуряалган,

Август hара hэрюунэй hара.

Август hарада таряанай шарлалга.

Август hара эдеэшэлгын хаhа

Сентябриин нэгэн hурагшадай үдэр.

Сентябрь hара-эрдэм мэдэсын үдэр.

Сентябрь hарада таряа хуряалга.

Сентябрь hара-алтан hара.

Октябрь hара наhатайшуулай үдэр.

Октябрь hара багшанараймнай үдэр.

Октябрь hара «Алтан намарай» хаhа

Октябрь hара намарай дунда hара.

Ноябрь hарамнай хүйтэншэг даа,

Ноябрь hарада шугын горход хүрэдэг.

Ноябрь hарада үбэлнай дүхэдэг.

Ноябрь hара саhанай хаhа.

Декабрь hара сана шаргын хаhа.

Декабрь hарада шэнэ жэл угталган,

Декабрь hара сонхын угалзын хаhа.

Декабрь hара Жабар үбгэнэй хаhа.

12 жэл.

1) Алтан  тэмээтэй боосолдожо шүүгээд

    Ама сагаан хулгана

    Арбан хоёр жэлэй

    Аха захань болоhон юм.

2)Үргэн талада бэлшэн ябадаг

  Үүгэнэн м 15УЁ"> Өрэн тугалаа дахуулдаг

  Үбhэ ногооной шэмэтээе эдидэг

  Үхэр гэжэ жэл байха.

3)Байсын  үндэр модондо байратай

   Бардастай будууун хоолойтой

   Бардам ехэ хүсэтэй

   Бар жэл гэжэ бии.

4) Талын дундуур гүйдэлтэй

    Түргэн дүрбэн хүлтэй

    Томо ута шэхэнүүдтэй

   Туулай жэл гэжэ байха

5) Атай  улан тэнгэриие

   Аргамжата галаар яларуулдаг

   Аймшагтай шанга дуутай

   Аргагуй ехэ хүсэтэй луу жэл

6)Хадын хормойгоор мүлхидэг

   Хара эреэн бэетэй

   Хүн бүхэниие сошоодог

   Хорото ш 15ТЇ"> дэтэй могой жэл.

7)Монгол угсаатанай унаа

   Мянга түмэн дахуултай

   Мигдар мигдар жороотой

   Морин жэл hайхан жэл.

8)Хонгор тэнэг ухаатай

   Холоhоо хатаран бүмбэрдэг

   Хүхэ ногоон хоолтой

   Хонин жэлнай хэшэгтэй.

9)Дулаан орондо байратай

  Дуряаха ехэ хүсэлэнтэй

  Далан мододые дамжан хүрэдэг

  Даншье бушуу бишан жэл.

10)Тогос шубуунда hүүлэй алдаад

    Тоомгүй шангаар дуудан байдаг

    Ташаараагүйхэн заахан бэетэй

    Тахяа жэл гэжэ байха

11)Хон хон хусаха

     Хондолойнгоо дэгээе шарбаха

     Хорото амитаниие хүрдӨӨхэ

     Хотошо манай нохой жэл.

12)Гангар гунгар дуутай

     Гандан дэгээ хамартай

     Газар онгилжо хооллодог

     Гахай жэл гэжэ байха.

Буряад хэлэмни.

1. Түүхэтэ арадайм домог шэнги

     Түрэл буряад хэлэмни

    Сэлмэг тэнгэриин наран мэтэ

    Сэбэр буряад хэлэмни

2.Арад зонойм үльгэр шэнги

   Арюун буряад хэлэмни

   Зон нүхэдэйм дуун мэтэ

   Зохёолто буряад хэлэмни

3.Багахан үхибүүдэйм дуулаhан шэнги

   Буряад нангин хэлэмни

   Бардам хууршын хүгжэм мэтэ

  Бурьялhан буряад хэлэмни

4.Буряад хэлэеэ hайнаар шудалжа

   Буряад хэлэеэ hайнаар hурая

  Буряад хэлэмнай дундаршагуй баялиг

   Буряад арадаа хүндэлэн ябая!

……………………………………………………

Номгон зӨӨлэн зайтай

Нигүүлэсхы  hайхан сэдьхэлтэй

Нагаса минии үбгӨӨмни

Наhатайл боложо ябана даа

Үнэн сэхэдэ дуратай

Үнэн зүрхэнhӨӨ  туhалдаг

Үльгэр хӨӨрэжэ үгэдэг

Үбгэн минии нагаса үбгӨӨ

ҮглӨӨгүүр эртэ бодожо

Амтатай сайгаа шанаад лэ

Унтариhаа бодохын хүлеэдэг

Минии hайхан үбгӨӨ  гээшэ

 ҮбгӨӨмни намда сэнтэй

ҮбгӨӨмни хододоо хэрэгтэй,

Таанартал ехэшье баяртайб

…………………………………..

Цагаатайн дунда hургуули

\Сагааран  харагдана холоhоо

Сасуутан олон hурагшадые

hурган  гаргаhан hургуули

       Сосоров Нимбу баабайнгаа

       Суута нэрээр омогдожо

       Суурхан хүгжэн байхал

       Түрэл манай hургуули

Түсэн даруу hурагшадамнай

Түрүү зэргэдэ ябадаг лэ.

Тоонто нютагайм hургуули

Толорон холоhоо харагдадаг лэ.

Агууехэ дуушан

Дээдэ-Торидоо тоонто нютагтайл ши

Дэлхэйн дуушан Дугаржап ахатан,

Дэмбэрэлтэ hайхан дуунуудаа дуулан

Дэлхэйдэ суурхуулааш тγрэл Буряадаа.

Зэдынгээ голые магтан дуулахадаш

Зэрэрлгээтэ Зэдын арад баярлаа

Зэдэлүүлhэн hайхан дуунуудыш дахан

Зэдышни зон уяран дуулалдаа.

Буряадайнгаа суута театрта дуулахадаш,

Буряад арадшни сэдьхэлhээ уяраа.

Баатар Энхэ-Буладай жабхалан

Бултанай сэдьхэлдэ хэтэдээ мγнхэрөө.

Аялгалан дуулаhан арадайш дуунууд

Арад зонойшни сэдьхэл сэлмээгээ.

Алтан хоолойтой Дугаржап ахатан

Арад зонойнгоо зγрхэндэ мγнхэрөөш.

Дуулаhан дуушни – алтан наран,

Дуулаhан дуушни – мγнгэн hара,

Дуулаhан дуушни – арадай баяр

Дуулаhан дуушни арадайш жаргал!

Буряад дайдымнай баруун урда,

Уула хадануудаар хγреэлэгдэhэн Зэдын аймагта,

Υлзытэ hайхан Улзар нютагта,

Дуулан ябахаа эндэ тγрэhэн

Арадай дуушан Дугаржап ахатан.

Улан-Yдын опернын ордон соо

Имагтал hайхан хоолойгоороо дуулажа,

Аянгата дуугаараа суурхажа,

Арад зоной сэдьхэлдэ γлэhэн

Дугаржап Дашиев, манай ахатан.

Мγнхэ тоонто нютагаа суурхуулжа

Арад зоноо баярлуулhан,

Дуунай аялгые дээжэ болгон ябажа

Дуунай ехэ эрдэм эдлэhэн

Дугаржап Дашиев, манай дуушан.

Бурханhаа γгтэhэн γндэр ехэ бэлигтэй.

Арад зоноо гое уянгаар баярлуулhан,

Залу зондо γльгэр жэшээ харуулhан,

Айхабтар ехэ хγгжэнхэй

Дугаржап Дашиев, абарга ехэ дуушан!

Тоонто Нютаг.

Баян сагаан Бургалтайм

Баруун урда бархайхан

Баян дэлгэр ууламнай

Бултанай сэдьхэл хангааhан,

Гэгээрэн шобхойhон

Гэдээн Баабай алдартайл.

Олон зондоо хундэтэй,

Обоо тахилан мургэлтэй,

Хони мала удхэдэг

Хонгор тэнюун талмайтай ,

Хара мойhон жэмэстэй

Хухэрэн ногорhон Гэдээн Баабайм.

Арад зоноо баяасулхан

Агуу Гэдээн Бабаймни.

«Агууманай  гэгээн  Багшын

ХамбаламаД.Д. ЭтэгиловайЗАХЯА»

Хоринэгэдэхи  зуун  жэлэй  эхиндэ

Хурьhэтэдэлхэйн арад  зон -  анхарагты!

Улгэн  Эхын  юртэмсын  ури  хуугэд,

Уни холын  домогые дурсан  дууда-яа!

Эртэ  сагай   тYYхые

Эрхи  мэтээр мухарюулан

Этэгилов Багшын  захяае,

Эрдэм ухаан мэдэсыень,

Энхэрэн  хододоо hанажа

Эрхим hайнаар дуургэгты!

Арьяа Баала ум маани  Бадме хум!

Эхэ болохо зургаан зуйлэй

Бухы  байhан амитад

Бата бэхи  амидаржа,

Бага балшар наhанhаа

Бурхан Багшын  номын ёhоор

Бэе тамираа, ухаан бодолоо

Бури  шангаар  хурсадагты!

Арьяа Баала ум маани  Бадме хум!

Арбан сагаан  Буян гээшы,

Адли  тэгшээр сахижа ябагты!

Баршад хёмороото энэ сагта

Бурхан Багшаяа сахижа  ябагты!

Бадма Лёнхобын сэсэг мэтэ,

Бодол hанаан сэдьхэлдээ

Бузаргуй, арюун  сэбэр ябагты!

Арьяа Баала ум маани  Бадме хум!

Энэ наhандаа хадуулжа  абагты,

Энэ юртэмсын - дээдэ замбуулиин,

Гэгээн Багша -  Ошор-Дари Ламхайтай,

Энэл наhандаа  золгожо узэгты!

Эд бараан, алтанай хойноhоо

Эhээгээ алдажа, нэгэшье бу  ябагты!

Арьяа Баала ум маани  Бадме хум!

Сэдьхэл бодолоо тоорюулжэ,

Ухэлэй  харгыда бу орогты!

Хэр бэеэ, юртэмсэ дэлхэйhээ хахасабалшни,

Хайрата уетэн- нухэд, ухибуудшни,

Харамтайгаар хаража  улэхэл даа!

Хэрэглэжэ абаhан эд зори, барааншни

Хэндэшье хэрэггуй энэ дэлхэйдэ улэхэл даа!

Арьяа Баала ум маани  Бадме хум!

Энээхэн  хара ябадалаар,

Нэгэшье иигэжэ бу ябагты!  

Хэр угhаа  хойшо Багшанарнай

Бурханай  заабари hургаалы

Бата бэхеэр заяагаа!

Эхэ болохо зургаан зуйлэй,

Бухы амитанай гэшхэжэ ябаhан,

Улгэн  Эхэ юртэмсэ дэлхэйн,

hургаал  заабари мэдээ хадаа,

Энээхэн байhан сагhаа хойшо

Арбан сагаан буян эдлэжэ,

Арад зондоо  уршоогты!

Арьяа Баала ум маани  Бадме хум!

Арбан хоердохи дугаар

Агуу манай шэдитэ БАГША

Пандито Хамба лама Д.Д. Этэгилов

Гэгээн  арюун  дурсоороо

Хамаг  зондоо Уршоогоо!!!

Арьяа Баала ум маани  Бадме хум!

Шулэгууд

«Нютагни»

Туухэ домогоор баян

Тураасгай Могсохон нютагууднай

Тахилгата нангин тоонтоео

Турээн магтан ябадагби.

Элинсэгэйм уршооhэн

Элдин hайхан улгымни

Энэл наhанайм баялиг юм

Эдир залуугайм  нютаг юм.

«Шалсаана Буурал Баабай»

Шалсаана хада дэнзэтэй

Худан Хэжэнгэ  энгэртэй

Хабтагай сагаан Хэжэнгэмни

Хулинсагайм тоонто лэ.

Баатар уулын хормойhоо

Эхи абажа мундэлhэн

Сэлюун ургэн дэлисэшни

Сээжэ зурхэнэйм баялиг лэ.

Баатар, хубууд басагадайнгаа

Холо ойгуур ябахадаа

Хододоо hанажа сэдьхэжэ,

Харалсыт даа Буурал Баабай!

Эжыдээ зорюулнаб

Углоонэй наранай гарахада

Эжым адли бододог юм

Эреэхэн ухэроо hаажа

Булеэхэн hумбэйгоо асардаг  юм.

Эжымни шанаhан ногоохон сай

Ольhо шэдитэй амтатай

Эжым дулаахан нюдэд

Эльгэ зурхэнэйм баяр юм

Эжым hанаан хододоо

Ури бэедээ хуугэдтэй

Энэл наhанай жаргал гээшы

Аша уриень харуулхаб даа.

Баатар хубуудтэ зорюулнаб

Хабар сагай бууха сагта,

Худан голой хайлаха сагта,

Хубшэ ногооной дэлгэрхэ сагта

Хурьhэтэ дэлхэйдэ турэбэлши!

Хубуун турэhэн бэешни

Худэр шамбай болог лэ,

Худан голо суурхуулха

Баатар хубуун болог лэ!

Һананаб

Хүхэ тэнгэриин үнгые гэршэлhэн,

Хүхэ тэмдэг абажа түрэhэн би

Бурханай номой hайхан аялгые

Буряад аялгаараа шагнаха гэжэ hананаб.

Үбгэ эсэгэнэрэйнгээ урданhаа асарhан

Үльгэрэй далайн үндэр хөөрөөе

Түрэhэн аха дүүнэртэеэ хамта

Түрэл хэлээрээ шагнажа,

Буянда хүртэhэйб гэжэ hананаб.

Аба, эжын анханhаа хүндэлhэн

«Алтан-Гэрэл» сударай удхые

Буряадаараа шагнажа,

 Буянда хүртэhэйб гэжэ hананаб.

Ами бү таhалаял

Агынгаа дуулимхан талада

Аалихан бэлшэжэ ябаhан

Аяглан маараhан хониднай

Адаглан харахада hайхан.

Буряад тэрлигээ үмдэhэн

Будамшуу хүбүүн адуулна.

                                            Түрэ найршье, Сагаалган

     Түхэреэн дэлхэйдэ болодог лэ.

Маараhан хонидой нэгэнэй

                                           Мүнгэн дуhал нюдэнhөөнь

Халтиран урдажа эхилдэг,

  Хайшаа морилхоёо ойлгодог.

                                            Тахилай урда үбгэжөөл

Төөлэй бариhан зогсодог.

  Буянай гаргы тайлаба гүт,

 Нүгэлтэй hундалдаба гүт?

Энээние яажа ойлгохоб,

    Амитанай амии таhалжа,

Бурханда үргэдэг заншал

Будын hургаалай бэшэл!

Буу мартаарай

Бэрхэшээл гээшые узоо hаа,

Харижаал нютагаа ерээрэй

Хилын саанашье гараа hаа,

Бургалтай нютагаа буу мартаарай.

Гуниглан hанаагаа зобоо hаа,

Гэдээн Баабайгаа hанаарай

Буряадхан ороноо инаглаа hаа,

Бууралхан аба, эжыдээ ерээрэй

Дайнда мордоhон  хунуудтэ зорюулнаб

 

Шуhата дайнда мордоhон

Шуран залуу хубуудни

Шуhаа адхан хамгаалаа

Шэдитэ Эхэ ороноо!

             Дурбэн жэлэй дайнда

           Дуурэн ухибуудэй эсэгэнэр

           Хусэ шадалаа гамнангуй

Хорото фашистые дараа hэн!

70- жэлэй илалтын ой болотор

Олон ветеранууд байгаагуй!

Муноо манай сэдьхэл дотор

Мунхэ нэрэнуудни улоол даа!

            Хундэтэ  манай ветерануудта

           Хулгэн дохин  байхабди!

          Бухы дэлхэйн хунууд хайратай

          Бу дахин дайн болоhой!

Эжыдээ.(хугшэн эжыдэм)

Дэлхэй дээрэ гансахан,

Дорюун зантай эжытэйб.

Эхилжэ дуулаhан дуун соогоо,

Эжыгээ магтахал хусэлтэйб.

     Ургэжэ тэнжээhэн эжымни,

     Унэр баян уреэлтэйл,

      Амгалан hайхан нютагни,

      Аглаг тэнюун талатайл.

Убдэхэдэмнай, хаажуудамнай hуужа hахидаг,

Убшэнэймнай хахадые оортоо абадаг.

Олоной дунда hайн ябахадамнай,

Омогорхон hуудаг, баярлан ябадаг.

      Дэлхэй дээрэ эгээл сэбэр hанаатай,

      Маанадые тэнжээhэн,Эжымнай!

Минии нютаг hайхан даа

Сэлгеэн hайхан дайдада –

Сэсэг шэнги бадаран,

Наранай дулаахан туяа доро,

Нэмжын татагдана-минии орон.

          Энэ hайхан газарта турооб-

          hанажа ябахаб нютагаа хододоо.

          Элдин ороноо зурхэндоо абааб-

           hанаанайм байдал урин болоо.

Хаанашье ябаа hаа,

Нютагаа hанажал ябахаш.

Хаанашье ябаа hаа,

Нютагшни байхал сэдьхэлдэш.

        Сэгнэшэгуй нютагаа дээшэнь ургэжэ,

        Сэбэр арюунаар магтажа ябаял!

        Сарюун нютагаа hайханаар hанажа,

        Сагаан  hанаандаа мартангуй ябаял!

Багшамнай.

Багша-гэhэн угэмнай

Ямар гунзэгы удхатайб?

Багша-гэhэн угэмнай,

Ямар баян удхатайб?

    Хамаг ехэ багые

    Хэн бидэнэртэ танюулааб?

    Хамаг hайн зуйлнуудые

    Хэн бидэнэртэ харуулааб?

Багша хун гээшэ,

Хундэ уургэ дуургэнэ.

Бага наhанhаа бидэнэрые

Олон ушарта hургана.

      Бэрхэнуут даа багшамнай,

      Бухы наhанайнгаа харгыда,

      Бидэнэртэ hанаагаа зобожо ябаhандатнай,

      Бултандатнай  ехэ баяр хусэнэбди!

Дурамни хаанабши?

Шамайгаа дурамни, хулеэнэб гансахан,

Шарайгаа харуулан, ерыштаа намдаа дуран.

Шамтайгаа би байхаб, баярлан, хатаран,

Гансахан минии дуран.

         Хаанабши, хэзээ намдаа ерэхэбши?

         Хэзээ hунинэй hэбшээндэ, хоюулаа харалсахабди?

         Шинии хоорхэн шарайшни,

         Шинии hайхан сэдьхэлшни,

         Шадал угэхэ минии зурхэндэ.

hайхан энэ дэлхэй дээрэ,

Уулзахабди хоюулаа.

hайхан минии нарамни,

Ерыштаа намдаа яаран,

Зурхэмни убшоор сохино,

Болюулыштаа энэ убшэн…
Тургэн ерыш, яарыш,

Досоом минии байгыш. 

Буряад

Муноо сагта ямар байдал байнаб?

Манай буряад ажабайдалда юун hаалта хэнэб?

Буряад ажабайдалые буряад гэхээр бэшэ,

Буряад зон буряадаа мартажа гэшхэлнэ.

      Ухаандаа зубоор бодожо узыштаа,

      Улам сааша гарангуй, хундэтэйгоор ябыштаа,

       Тургэн яараад, зуб харгыдаа гарыштаа,

       Турэл нютагтаа мургэжэ, ондоо боложо эхилыштаа.

Иимэ hонин байдал хэды болотор байхаб?

Эргуутэй хунуд шэнги хэды болотор hуухабди?

Мангадаар дугараад, турэл хэлэеэ мартаад,

Манай буряад харгы хунгэн болоо гэжэ hананат?

        Эртэ урда сагhаа, юунhээш унтэй байгаа

        Эхэ турэл нютаг, буряад еhо заншал

         hайн сэдьхэлтэй аба эжымнай

         Баян ехэ Турэл хэлэмнай!

Муноо хараад узэхэдэ,

Тиимэ бэшэ байналдаа

Зурхэндоо абаад узэхэдэ,

Ехэ буруутай байналдаа

         Нангин hайханаар ябахын тула,

         Буряадууд бидэ, хамтарая бултадаа.

         Мэгзэм маанияа уншан ябажа,

         Еhо гуримаа ябаял магтажа!

                  Буряад хун хадаа-буряад шэнги байгыш,

                  Буряад хун хадаа-буряадаараа дугарыш!

Манай Геройнууд

урхан шэдитэ номоо, дууhан

бэшэжэ яаралгуй дургоо, нюурай

талаhаань hиилээтэй угэнууд, дайнда

турэхэ гэhэн, заяатай сэдьхэлнууд

Буугаа бариhан гартаа, хубууд

байдал, газараа хамгаалжа, дайлдажа

хамта наhаараа алдартаа, шулуун

ханаар мунхэрэн, нэрэнууд зурагдаа

Муноо жаргалтай уедэ, амар

мэндэ ябаhан бидэ, доро

дохижо тандаа мургэжэ, маанадhаа

дууhaшагуй, уреэнэбди элуур энхэ

Ехэ илалтын удэртэ, найр

ерэдэг хотон бухэндэ, сэнхир

экран дамжуулгадаг, бултандаа

эрхим параад, харуулан баярлуулдаг

Усоохэн зон улэбэ, хабаадагша

унэн алхалhан тэндэ, угэнууд

хоорэгшэ хунэй доhолуулна, нюдэндэнь

харагдажа, дайнай саг уншагдана

Дунда hургуулиин шанарта, мартахагуй

домог туухэ hурагшадта, зорюута

бодолдонь тогтоон улоожэ, манай

Багшанар оролдожо, hoнеор хоорэнэ

Жэл бухэн Ветераануудтаа, зорюулан

жаргалуулжа бутээдэг найраа, бэлдэhэн

хатар наадаа дэлгээжэ, залуушуулнай

хухеожэ зоноо, хундэлхэ эльгэнhээ

Дуун, шулэгууд уреэгдэhэн, хубуудтэ

дайнай уедэ илгарhан, герой

ундэр нэрэмжэдэ хуртэhэн, медальнууд

убсуун дээрэнь, торгоотой олон

Газаа ушараад ябахада, уулзагдаха

гэр бухэнэй углууда, мэдэхэдэ

хунэй омогоор уулсэнууд, дайнда

хабаадагша, зорюулагдаhан нэрэнууд

Унгэрhэн душоод ондо, наhан

узэсхэлэн байгаа ондоо, хатуу

тэрэ сагай удэрнууд, муроо

табижа, шэгээ улооhэн уенууд

Дурбэн жэл татагдаа, бууhаа

дуурэн hомо табигдаа, далан

жэл ошожо hанахада, нюдэндэ

жаа нелбоhо, сугларан адхарна

Гэмгуй хубууд мянган, аюулай

газарта гээгдэжэ хэбтэн, ерээдуй

саг жэгдэ болгожо, наhанай

саашанхи харгыда, наадан уудхоо

уг. Элбэг Зандраевай-Манай Геройнууд

Нютагаа ерээб

Нэгэ углоонэй эртэ, турэhэн

нютагаа зуудэлжэ гэнтэ, холын

хари газарта hэреэб, тэнхээгуй

хараашалжа унтари соо хэбтэнэб

Эжыгээ ооголхоео байтараа, тогтон

энэ сагтаа гайхажа, нюдэндэм

ондоо байра зурагдаба, зоолэн

оромни шэруун мэдэрхэдэ байба

Зуудэлhэноо hанаха гэхэдэ, элhэнсоо

зурлаа татаhан мэтэ, hалхин

улеэжэ дурасхаалhаам холодуулаа, мур

улоонгуй сагай долгинсоо хайлуулаа

Эхэ нютагайм заяаша, тэмдэг

эльгээгээ намдаа ушаржа, удаашарангуй

тухеорооб гэртээ морилхоео, зурхэм

тургэн гээшэнь жаргаhандаа сохео

Харгыдаа ябан hананаб, Хуhоошынгоо

халуун дайдаяа зуража, машинын

сонходо няалдаhан hуунаб, унэн

сэдьхэлhээ хуугэд мэтэ баярлажа

Олиггуй халима гунигаа, гарганаб

оеортошье улоонгуй сасажа, Тоонтомни!

альгандаа ургэлэн энхэрыш, хубуугоо!

анхан нарайhаа hахиhан тэбэриш

Жаргалтай нелбоhом сугларжа, жаа

жаагаар нюдэнhоом адхарна, би ерээб!

Хада уула Абамни....би ерээб!

Онон хатан Эжымни.....би ерээб!

Нютагаа ерээб

уг.Элбэг Зандраевай

Ургыхамни

Бамба сэсэгуудэй хажууда, хухын

бадаржа Ургыхан ургана, шарай

улаахан басагадай дунда, илгаржа

уяруулаа сэдьхэлым доhолуулжа

hаруул мушэдэй далай соо, мунгэн

hара ялараа толоржо, эгээл

гэгээн элшээ туяаруулжа, намжар

гэрэлтээ Ургыхамни hалбаржа

Хооhон ногоогуй тала, шэмэглэн

хатарна сэсэг Бамба, нюдэндэ

улайжа харагдаа сэбэрхэн, хариин

Ургыханаа уhалхаб шэлэhэн

Би шинии бороон, тэнгэриhээ

бууран hэргээхэ норгон, би

шинии этигэл сахюусан, hалхи

шуурганhаа абарха удэр бухэн

Арюун агаараар анхилжа, Ургым

амтатай унэроо тараагаа, бурхата

сэсэг оортоо манаа, hуунаб

сээжээр дуурэн амилжа газаа

Шэмэг сэсэгни хулисоорэй, жаргал

шинии хажууда мэдээрэй, зурхэнэйм

угэнууд ниидэн дархаланхай, ехэ

утхатай шулэг Ургы тухай

уг.Элбэг Зандраевай-Ургыхамни

Хомпьютер

Хомпьютерэй саана hууна,

ухибуун оохэндоо баригдажа

зурхэ сэдьхэлэй hамааруулжа

удэр hунитэй наадана

Газаашаа гарангуй гэртээ

зуугаад гара хиилэ нэмээ

ганса нааданхай соогоо

гуйхэ харайхадаа бэрхэтэй

Бухы саг эдихэ дуратай

хомпьютер хунтэй нухэрлэнхэй

гайхалта бэшэ муноонэй

залуушуулай нааданхай

Харанхы hаруулаа hэлгэжэ

ниидэдэг хулгана мэтэ

hуни болобол наадажа

удэр ерэбэл унтажа

Хомпьютерэй hайн тала

тархи гуйлгэжэ hонирхуулха

бэшэ юмэн муу талаараа

шанга бэе hуларуулха

Гое саг унгэроо

газаа наададаг одоо

бумбэгэ hэлгэжэ ерээ

хомпьютерэй хаhа дэлгэржэ

Хомпьютерэй саана hууна

ухибуун удэроо hалгажа

газаашаа гуйхэеэ гарыш

бэеэ hорижо шангарыш

уг.Элбэг Зандраевай-Хомпьютер

Чу-чуть дурлашооб

Чу-чуть дурлашооб!

дэлхэй дээрэ

ажаhууhан арадта,

халуун амтатай

эжын шанаhан сайда,

унэн зурхэнhоо

хэлэhэн угэнуудтэ.

Чу-чуть дурлашооб!

бурханай табиhан

газар дэлхэйдэ,

тургэн эзэлhэн

зурхым басаганда,

hуни унтадаг

зоолэн шэрдэгтэ.

Чу-чуть дурлашооб!

дуу дууладаг

басаганай хоолойдонь,

хургаяа долеохо

амтатай эдеэндэ,

бороо ороhон

тунгалаг агаарта.

Чу-чуть дурлашооб!

заяанай харгыда

уулзаhан нухэдуудтэ

hургуулида заагша

сэсэн багшанарта

дайнда хабаадагша

ветераануудта

Чу-чуть дурлашооб!

иигээд саашань

бэшэжэл байхада,

дураяа хахадлажа

бултандаа угэхэдэ,

жаргалтай хуниие

нюдоороо харахада.

уг. Элбэг Зандраевай- Чучуть дурлашооб

Хабар

Март hара яаралгYй гаража,

Манай нютагта хабар ерэхэнь.

Эжынэрэй hайндэр баhал дYтэлжэ,

Эгээл гоё hайндэр болохонь.

Дулаахан YдэрнYYд  нютагтам эхилжэ,

Дуhаа газаамнай шууян дуhана.

Газаа наран халуунаар шаража,

Газар, талые хара болгоно.

Алдарта мэргэн багшанар,

Таанарта ута наһа, удаан жаргал хүсөөд:

Һургаһан сэсэн һурагшадтнай,

Хүмүүжүүлһэн бэрхэ шабинартнай

Нэрытнай нэрлүүлжэ,

Солытнай дуудуулжа,

Нютаг нугаяа үргэжэ,

Орон нютагаа магтуулжа ябаг лэ!

-гэжэ үреэлэй һайханиие табинаб.

Страница 86 из 101

Часы работы

clock        Зимнее расписание:

  • Понедельник - Четверг с 9 до 18
  • Пятница, Воскресенье - с 10 до 18
  • Суббота - выходной

Летнее расписание:

  • Понедельник - Четверг с 9 до 18
  • Пятница с 10 до 18
  • Суббота, Воскресенье - выходной

ПОСЛЕДНЯЯ СРЕДА МЕСЯЦА — САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ.

Вход на сайт

Общая оценка качества услуг библиотеки

Строительная доска объявлений на сайте fortstroi.com.ua
Как заработать на недвижимости, подробнее на сайте comintour.net
Придомовая территория, норматив здесь http://stroidom-shop.ru/pravila/pridomovaya-territoriya.html

 

 

 

Наши реквизиты

rek    Наши реквизиты:

 670013, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 23А
Телефон/факс: Директор: 41-87-97;
Бухгалтерия: 41-88-05
Центр чтения юношества им. Д. Батожабая
тел. 41-87-85
E-mail info@baikalib.ru

Центр чтения детей им. Б. Абидуева
г. Улан-Удэ, пр. Победы, 5
тел. 21-42-36
E-mail deti@baikalib.ru

Подробнее: "Карточка предприятия"

Мы в соцсетях

Яндекс.Метрика

 

rasporka100