Сэдьхэл бодолой аяншалга. Шүлэгүүд

Сэдьхэл бодолой аяншалга. Шүлэгүүд

Доржиева Дулгар. Сэдьхэл бодолой аяншалга. Шүлэгүүд / Д. Доржиева. – Улан-Удэ: Республиканская типография, 2020. – 160 с.

Книга народного поэта Бурятии "Путешествия души и разума" предназначена для читателей разного возраста. Это стихи о духовном мире человека, о судьбе бурятского народа, о человеческой жизни и счастье.

… Хүн ѳѳрѳѳ ѳѳртѳѳ

Жаргалайнгаа түлхюүр болодог.

Yгтэhэн газар, хүрьhэн дээрээ

Жабхалан байдалай баялиг олодог…

Буряадай арадай яруу найрагша Дулгар Доржиева "Сэдьхэл бодолой аяншалга" гэжэ ном соогоо түрэл арад тухайгаа, хүнэй хуби заяан ба ажа байдал тухай, мүнѳѳ үе сагай онсо эрилтэтэй асуудалнуудта харюу үгэнэ. "Сэдьхэл бодолой аяншалга" гэжэ ээлжээтэ согсолбориёо поэмэ гэhэн жаанарта оруулна. Энэ ном соо 136 шүлэгүүд оруулагданхай.

Год выпуска: 2020
ISBN: 978-5-91407-223-7
Возрастное ограничение: 6+
Издатель: Республиканская типография