Алтан дуhал : буряад хүүгэдэй аман зохёол = Золотая капля

Алтан дуhал : буряад хүүгэдэй аман зохёол = Золотая капля

Алтан дуhал : буряад хүүгэдэй аман зохёол = Золотая капля : бурятский детский фольклор / Б.Ц. Согсолборилогшод, Ц.-Д. Цыденова, Б. Бадмацыренова. – Улан-Удэ : НоваПринт, 2020. – 96 х. : зурагууд.

                                "Арадай хэлэhэн үгэнүүд соо

                               Алтанай дуhал байдаг юм"

                                                        Х. Намсараев.

Yхибүүн аман зохёолой ашаар тойроод байhан оршолондо бэлээр нэбтэрэн ородог, түрэл байгаалиингаа hайханиие дүүрэнээр мэдэрдэг. Мүн арадайнгаа заршам hургаал болон гоё hайхан тухай ойлгомжотойнь, ёhо заншалнуудтайнь танилсадаг. "Алтан дуhал" гэжэ ном соо дотор Буряадай, Монголой болон Хитадай Шэнэхээн нютагуудай буряадуудhаа хүүгэдэй аман зохёолой бүхы жанрнууд танилсажа болохо: үлгын дуунууд, зугаа ба жороо үгэнүүд, тоолуурнууд, таабаринууд, онтохонууд, үльгэрнүүд г.м.

Год выпуска: 2020
ISBN: 978-5-91121-333-6
Возрастное ограничение: 0+
Издатель: НоваПринт